Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till ORION Versand GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg Tyskland, Tfn. +46 40 23 51 00, E-Mail: post@orion-shop.se om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. Du kan också på vår webbplats www.orion-shop.se/angerraett elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

SFör att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till OP Sverige, c/o Posten Logistik AB, 20706 Malmö utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

  • Till ORION Versand GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg Tyskland, E-Mail: post@orion-shop.se
  • Jag/Vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] frånträder mitt/vårt [*] köpeavtal avseende följande varor [*]/tjänster [*]
  • Beställdes den [*]/mottogs den [*]
  • Konsumentens/konsumenternas namn
  • Konsumentens/konsumenternas adress
  • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
  • Datum

[*] Stryk det som inte är tillämpligt.

OBS

Undantag från ångerrätten:
Leverans av förslutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats av konsumenten efter det att de levererats.
Leverans av plomberade ljud- eller plomberade bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.